හැමෝම හොල්මන් වෙලා බලන් හිටපු ජනිඳුගේ නර්ථනය දැකපු අනෝජා මහත්මිය හිරුගෙන් කල ඉල්ලීම

by: Hutas Patas

Download this transcript

Transcript:

[11.08]
[Musique]


[11.08]
[Musique] non


[24.98]
m


[37.23]
[Musique]


[45.86]
où [Musique]


[62.65]
[Musique]


[74.22]
non


[88.52]
à elle allait à


[105.88]
[Musique]


[113.24]
[Musique]


[127.94]
[Musique] oh


[141.86]
il [Musique]


[163.51]
[Applaudissements] j'en ai blue madame tout le monde encore incapable d'accueillir jaloux et comme partant garde de lui dire aller la semaine et à


[190.0]
bon bah voilà le mal à comment qu'il voulait pas taris aux commandes à paris chikara aller là c'est l'impact avis ce canular imams à roderen le thaïlandais climat l'abbé latino [Musique]


[210.34]
[Musique] d'ailleurs guy et christian sabbagh


[229.42]
des mots perdre nommé daniel fried


[250.05]
chicken jam mais mis à l'honneur sarah est anachronique mais comme sans qu'elle ait une âme et lycéens et médée et wallemme a pris mes amis katarina allagui mais après 2 magrets de la ville viennent black dynamique ans et soline après-midi carré d'art et délits contre la paix


[292.68]
de même il tambourine man sabah petit matelot village alibeyli le déjà primé raymond beaucoup quand un mec à 12h04 aimé ça mais abaisse la date mais daruda train de rater à la lune ni la spla me connaît notamment après la belle netteté et amy capté que vénèrent kennedy la nati dia qui le week end micheloni l'hymne national


[375.309]Description:
More from this creator:
හැමෝම හොල්මන් වෙලා බලන් හිටපු ජනිඳුගේ නර්ථනය දැකපු අනෝජා මහත්මිය හිරුගෙන් කල ඉල්ලීම
Disclaimer:
TranscriptionTube is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com
Contact:
You may contact the administrative operations team of TranscriptionTube with any inquiries here: Contact
Policy:
You may read and review our privacy policy and terms of conditions here: Policy