રાજકોટ: ચાલૂ વિડીયો કોન્ફરન્સ દરમિયાન ઘુસ્યા કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ, કલેકટર સાથે થઈ તુ તુ મે મે

by: Connect Gujarat TV

Download this transcript

Transcript:

[0.709]
ah


[0.709]
2


[21.509]
[Música]


[36.22]
[Música]


[49.83]
[Música]


[90.97]
[Música] sí


[109.27]Description:
More from this creator:Disclaimer:
TranscriptionTube is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com
Contact:
You may contact the administrative operations team of TranscriptionTube with any inquiries here: Contact
Policy:
You may read and review our privacy policy and terms of conditions here: Policy