ÖLÜ DENİZ YAZMALARI VE ESSENİLER ARKEOLOJİ #1

by: Taşkınbilgist

Download this transcript

Transcript:

[12.8]
1947 yılında Muhammed Edd- Dib adlı çocuk keçilerini otlatırken 20. yüzyılın en önemi keşiflerinden birini yapacağının farkında değildir. Bir ara kaybolan keçisini ararken bir mağaranın başına gelir. Mağaraya bir taş atar, taş keskin sesler çıkarınca hemen mağaraya iner ve ketenlere sarılı küpler görür. Tabii, hazine beklentisi ile küpleri kırar. Ancak içinde anlamadığı bir dilde yazılmış yazmalar olduğunu görür. 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden biri yaptığının farkında olmadan bu yazmaları alır ve köyüne götürür. İşte bu şekilde Ölü Deniz Yazmalarının hikayesi de başlar.


[40.72]
Bu yazmalar zaman içinde elden ele dolaşmaya başlar. Hatta yolu Amerika’ya düşen yazmalar, Wall Street Journal'a satılması için "Ölü Deniz Yazmaları: En az M.Ö. 200'lerden kalma İncil el yazmaları satılıktır. Kişisel veya grup olarak bir eğitim veya din kurum için ideal bir hediye olabilir." şeklinde ilana bile çıkar. Daha sonra yazmalar Kudüs Üniversitesi'ne gelir ve önemi anlaşılır. Lut Gölü'nün yakınlarındaki Kumran'da çalışmalar başlar. Yaklaşık 10 yıl boyunca 11 mağarada 900 civarı el yazması bulunur. Bunlardan bir bölümü sağlam iken bir bölümü tahrip olmuş durumdadır. Yazmalar dışında önemli arkeolojik buluntulara da rastlanır.


[86.62]
2- Yazmaların Dili Ve Yazıldığı Materyaller Yapılan incelemeler sonucunda Ölü Deniz Yazmaları'nın bir bölümünün İbranice, bir kısmının artık ölü bir dil olan Aramice, bunun yanında Grekçe ve diğer yerel dillerde yazıldığı ortaya çıkar. Kumran Yazmaları da denilen bu yazmalar papirüs, deri ve bakır plakalar üzerine karbon bazlı mürekkep ile yazılmış. İlginç olan bir yönü de sağdan sola yazılan bu yazmalarda noktalama işaretleri kullanılmamış.


[117.54]
3- Ölü Deniz Yazıtlarını Kimler ve Ne Zaman Yazdı? Ölü Deniz Yazmaları üzerinde yapılan incelemeler bunları, bir Yahudi tarikatı olan ve mağaraların yakınındaki Kumran’da yaşayan Esseniler'in yazdığı düşünülüyor. Yazmaların en eskisi karbon 14 testi ile M.Ö. 250 tarihine tarihlendirilirken en yenisi ise M.S. 68 yılına tarihlendirilmektedir. M.S. 68 önemli bir tarih. Zira bu tarih, Roma orduları Kumran'a girerek kenti yıktıkları tarihtir. Dolaysıyla kentin yıkılmasıyla Esseniler de tarih sahnesinden çekilirler ve yazmalar da sakladıkları mağaralarda yaklaşık 2000 yıl sonra bulununcaya kadar beklemek zorunda kalır.


[162.48]
4- Yazmaların İçeriğinde Neler Var? Ölü Deniz Yazmaları uzmanlar tarafından kendi içinde üç bölüme ayrılıyor. Bu yazmaların bir bölümü "Biblical" yani dinsel iken diğer bölümü "Secterian" yani tarikatın kuralları ile ilgili, üçüncü bölümü ise dinsel olmayan günlük hayatla ilgili. Yazmalarda: 1-Yaradılış 2-İlahiler, 3-Tevrat Yorumları, 4-Işığın Oğulları ile Karanlığın Oğullarının Mücadelesi, 5-Habakkuk Yorumları, 6-Şam Yazmaları, 7-İşaya Yazmaları, 8-Topluluğun Kuralları gibi konular yer alır. Ölü Deniz Yazmaları'nın büyük bölümü bulunduktan sonra gizlenerek 44 yıl boyunca yayımlanmaz. 1991 yılında İncil Arkeoloji Derneği tarafından gayri resmi olarak yayımlanır. Yazmaların içeriği ortaya çıktığında ise bilim ve teoloji dünyasında büyük etki uyandırır. Bu yazmaların önemli bir bölümünün İncil ve Tevrat'a ait en eski kutsal metinleri barındırdığı ortaya çıkar. Hristiyanlığın çıkış sürecindeki uygulamalara ve Tevrat'a ilişkin de en eski yazmalar olduğu anlaşılır.


[230.92]
Bunu şöyle anlatalım. Bu yazmalardan önce Tevrat'a ilişkin bilinen en eski el yazması tam nüsha M.S. 10.yüzyıla; Yani M.S. 900'lerle 1000'ler arasına İncil'e ait en eski el yazması da M.S. 325 yılında yazılmış Vatikan Kodeksi olarak biliniyordu. Dolaysıyla bu yazmalar hem Eski Ahit (Tevrat) hem de Yeni Ahit (İncil) için en eski bilgileri içeriyor. Bu yazmalar kendi toplulukları hakkında da çok detaylı bilgiler verir. Şimdi bu yazmalar ışığında Esseniler tarikatını ele alalım.


[268.6]
5- Esseniler Kimdir? Yahudi olan bu topluluk Kudüs'teki Hasmon egemenliğini reddedip, onların tapınaktaki ayinlerine katılmayı reddeden bir grup olarak biliniyor. Kendilerini doğru yolda olanlar olarak gören bu topluluğun bireyleri haklı olduklarının anlaşılmasının Mesih'in gelişi ve karanlığın oğullarına açılacak ve kazanılacak bir savaşla mümkün olduğuna inanırlar. 6- Essenilerin Özellikleri ve Ritüelleri Bu tarikat Yahudiler arasında çıkan bir topluluktur. Tarikata katılmak isteyen herkes birtakım akıl ve disiplin sınavlarını geçerek bu tarikata üye olabilir. Tarikatta bir takım süreçler vardır: öncelikle bir adaylık süreci vardır. Esseni'lere katılmak isteyen kişi için önce adaylık süreci başlar. Topluluğa girmeden 1 yıl boyunca kişiden bir Esseni gibi davranması istenir. Bu süre boyunca izlenen aday eğer bir Esseni gibi davranırsa, topluluğa uyum sağlayabileceğini kanıtlarsa bir sonraki aşamaya geçilir. 2.Arınma Töreni: Bu Essenilerin en önemli törenlerinden biridir. Bu aşamaya geçen aday su ile arındırılır. Burada suyun kişinin tüm vücudunu kaplaması sağlanır. Bu arınma ve temizlenme semboliktir. Esas olan kişiden kalp temizliğidir. 3.Giriş Töreni: Arınma töreninden sonra kişi hemen topluluğa kabul edilmez. Kişi iki yıl boyunca Esseniler içinde yaşar. Bu süre içinde karakteri gözlemlenir. Eğer bu süreçte de başarılı olursa Esseniler tarikatına giriş için tören yapılır. Bu törende yeni üye önce günahlarını itiraf eder, sonra Tanrı'dan bağışlanma ister. Tören boyunca Tanrı övülürken, Şeytan onların verdiği isimle Belial kötülenerek lanetlenir. Esseniler için önemli bir kavram da komünyon. Esseniler için en önemli törenlerden biri de topluluk yemeklerinin birlikte yenilmesi olan "Komünyon"dur. Bu tören yemeğinin yenilebilmesi için konseydeki 12 kişinin hazır bulunması gerekmektedir. Bu yemekte ekmek ve şarap kutsanarak tören ritüeli gerçekleştirilir.


[391.24]
Esseniler topluluğu içinde ruhban sınıfının baskın olduğu hiyerarşi var. En alttan en üste çıkabilmek için bir sıralama içinde hareket edilir. Topluluğa giren yeni üyelerin hangi aşamada neler yapacağı kurallara bağlanmış durumdadır. Topluluk içinde "sevgi" ve "kardeşlik" ortamı oluşturulur. Bu ortamı bozan ya da topluluk kurallarına aykırı davrananlar sert şekilde cezalandırılır. Topluluk maddi zevklerden uzak bir hayat sürer. Evlilik yasak değil ama sıkı şartlara bağlı. Bu topluluğu bir diğer adı da "Kanun Evi". Topluluk 12 kişiyi geçtiğinde içlerinden birinin "gece ve gündüz" kanunları okuması gerekiyor. Kanunları çiğneyenler ise cezalandırılarak topluluktan ya da gruptan men edilir.


[436.04]
Esseniler ile Hristiyanlık Arasındaki Büyük Benzerlikler


[444.52]
Ölü Deniz Yazmaları incelendiğinde Essenilerin uygulamaları, ritüelleri, törenleri ile Hristiyanlığın uygulamaları arasındaki benzerlikler çok fazla olduğu görülür. Bu ise Hristiyanlığın kökeninde Esseniliğin olduğunu gösterir. Hatta pek çok araştırmacı Vaftizci Yahya ile Hz.İsa'nın Esseniler içinden çıktığını düşünüyor.


[465.4]
İlk Hristiyan toplulukların ortaklaşmacı bir yapıda olması ile Essenilerin Komünyon bir yapıda olması birbirine benzer. Aynı şekilde Kumran topluluğunun da 12 kişilik bir konseyi varken Hz. İsa'nın 12 havarisinin olması da bir diğer benzer yöndür. Erken dönem Hristiyanlıkta olan günde üç vakit dua, vaftiz ve Şeytan gibi dini motifler Esseniler'de de var. Essenilerin suyla yapılan arınma töreni ile Hristiyanların vaftiz törenleri birbiriyle ilişkilidir.


[497.7]
Esseniler'in Kıyamet Beklentisi


[506.46]
Esseniler'in inançlarına göre ruh ölümsüzdür ve bedenin ölümünden sonra göğe çıkarak ebedi ve mutlu yaşama başlayacaktır. Bir manastırda birlikte yaşayan, eğitim gören, yiyen içen, ibadet eden bu topluluk zamanın sonunun yaklaştığına inanıyordu. Mesih'in gelmesini bekleyen tarikat kıyamet beklentisi içindedir.


[525.88]
Bakır Rulolar ve Gizemli Hazine Haritaları Ölü Deniz Yazmaları'nın içindeki bazı yazmaların bakır levhalar içinde olduğu görüldü. Bu rulolarda diğerlerinden farklı olarak saklı hazineler hakkında bilgi veren haritalar vardı. Bakır ruloları ilk tercüme eden John Marco Allegro'nun bunları basmak istemesi define avcılarını harekete geçirir korkusuyla engellenir. Uzmanların bir grubu gerçekten bir hazine olduğunu düşünürken diğer bir grubu ise bunun sembolik bir hazine olduğunu düşünerek burada vurgulanan asıl hazinenin bilgi olduğunu söyler. Ayrıca maddi zevklerden uzak yaşayan bir tarikat olan Esseniler'in bu denli büyük bir hazineye sahip olamayacağını ifade eder. Buna karşın diğer grup da burada bahsedilen hazinelerin Kudüs'teki birinci ve ikinci tapınaktan getirilen hazineler olabileceğini söyler. Bu grup bu hazinelerin Tapınak Şövalyeleri ya da Romalılar tarafından bulunduğunu da iddia eder. Bu iki grup dışında üçüncü bir grup ise bu hazinelerin hala saklı olduğunu düşünür. Ölü Deniz Yazmaları hem Hristiyanlık ve Museviliğin kökenlerine ilişkin yazılı olarak bulunan en eski kutsal metin olmaları hem de onları yazan Esseniler tarikatı hakkında verdiği detaylı bilgilerle bilim ve teoloji dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam etmektedir. Bu yazmalar sayesinde Hristiyanlığın doğuş süreci ve daha sonra yazılan Matta, Markus, Luka ve Yuhanna İncillerindeki metinlerin Essenilerin kurallarından, ritüellerinden ve törenlerinden esinlenildiğini göstermesi bakımından Hristiyanlığın kökenlerine ilişkin yeni bakış açıları getirmiş olması da oldukça önemlidir. Bu yazmalara erişim engeli ortadan kalkmış olmasına rağmen halen tam olarak aydınlatılamamış yönlerin bulunması tartışmaların daha uzun yıllar devam edeceğini gösteriyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.Description:
More from this creator:
Herkese Merhaba. Bu videoda 1947 yılında bulunan ve 20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olarak görülen, bilim ve teoloji dünyasında derin etkiler uyandıran Ölü Deniz Yazmaları - Kumran Yazmaları ile Esseniler tarikatı hakkında bilgiler yer almaktadır. Videodaki metnin tam metni için; https://taskinbilgist.blogspot.com.tr/2018/05/olu-deniz-yazmalari-ve-esseniler-tarikati.html

Disclaimer:
TranscriptionTube is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com
Contact:
You may contact the administrative operations team of TranscriptionTube with any inquiries here: Contact
Policy:
You may read and review our privacy policy and terms of conditions here: Policy