අලුත් තාලේ ජැක්සන් කෙනෙකුයි පරණතාලේ වලව් පවුලකුයි එකතුවෙලා කරපු සුපිරි වැඩක් මෙන්න

by: Hutas Patas

Download this transcript

Transcript:

[0.16]
[Applause] you know you want me [Applause] [Music] oh boy everything I don't give a little kinky carbon with you to my dog around a good sir sorry very sorry I'm a Jackson aye I didn't kill my monitor now and I cook on this your mother oh nothing I deposit good a flexible minimal Makemake hurry tonight [Music]


[87.49]
[Music] [Applause] [Music] [Applause] [Music]


[112.32]
[Applause]


[133.71]
hi


[160.67]
[Music]


[175.62]
[Music]


[191.23]
[Music]


[207.93]
[Music] Oh


[241.37]
[Music]


[250.98]
[Music]


[289.84]
[Music] [Applause]


[318.18]
[Music]


[324.84]
ow [Applause]


[333.44]Description:
More from this creator:
Disclaimer:
TranscriptionTube is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com
Contact:
You may contact the administrative operations team of TranscriptionTube with any inquiries here: Contact
Policy:
You may read and review our privacy policy and terms of conditions here: Policy