ටෙනිසන්ගේ සැඟවුනු දක්ශතා පෙන්වන්න යුරේනිව ගෙදර ගෙනියන්න හදයි

by: Hutas Patas

Download this transcript

Transcript:

[0.03]
I mean mmm Adama kilo meter a su contra scandal banana trust me for my present to me you ready mark ii ii ii ii ha ha ha okay so let me write maximize end if you are happy in to me happy tovahleh a pl gamma oh yes I miss Martin and they put that yeah no mana no valid end of me write it down what do they know and now's girly louse keep on rolling up on you know you know what again Michaela very Madonna la mia Dakshina


[53.96]
[Music]


[68.3]
[Music]


[75.58]
[Music] [Applause]


[85.97]
[Music]


[96.87]
[Applause]


[133.77]
please all contact numbers tickle up a producer on my team


[156.78]
[Music]


[174.64]
okay right you not be that's me hide inDescription:
More from this creator:
Disclaimer:
TranscriptionTube is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to amazon.com
Contact:
You may contact the administrative operations team of TranscriptionTube with any inquiries here: Contact
Policy:
You may read and review our privacy policy and terms of conditions here: Policy